[us_separator][us_separator][us_separator]

آزمون های ارزشیابی توصیفی مقطع ابتدایی

[us_separator]

موضوع ارزشيابی کلاسي يکي از عوامل مؤثّر در بهبود يادگيري در کلاس درس است؛ که در سالهاي اخير بسيار مورد توجّه صاحبنظران قرار گرفته است. بي شک در هر نظام آموزشي آنچه بيش از همه اهميت دارد ، ارزشيابی و اصول حاکم بر آن است که در اين مورد مي توان به مهم ترين اصل آن يعني توجه به اقدامات اصلاحي ، جبراني و تکميلي در فرآيند آموزش و ارزشيابی اشاره کرد. استفاده از اين مجموعه گام موثري در جهت رسيدن به چنين نتيجه اي است، به همين منظور مجموعه ارزشيابی توصيفی دقيقا مطابق با روند ارائه مفاهيم کتاب درسي ابتدايي در راستاي اهداف آموزشي طراحي شده است.
صاحــب‌نظران بر اين باورند که معلّم ميتواند با تغيير در نگرش و روش کار خود در زمينهي ارزشيابي تحصيلي، آن را در خدمت بهبود يادگيري دانشآموزان قرار دهد. اين مجموعه در راسـتاي بيان چنين برداشتي از ارزشـيابی توصيـفی تـأليف شده اسـت و تـلاش ميکند در خدمت يادگيري باشد.

هدف از ارائه آزمون های ارزشیابی توصیفی

یادگیری بدون ارزیابی، یادگیری ناقص است. هر معلم با ارزشیابی می‌تواند بازخوردی از تدریس خود دریافت کند. این بازخورد به نحوه تدریس معلم و افزایش کیفیت آن کمک می‌کند چرا که نقاط قوت و ضعف دانش‌آموز را می‌شناسد. دانش‌آموزان نیز با این ارزشیابی، بازخوردی از یادگیری خود به‌دست می‌آورند و نقاط ضعف خود را برطرف  و نقاط قوت را تقویت می‌کنند. بنابراین برای داشتن یک ارزشیابی خوب و با کیفیت، نیازمند داشتن ساختاری مناسب و استاندارد برای آن و همچنین سوالاتی با کیفیت هستیم. اما طراحی سوالات کاری زمان بر است . مجموعه نشانه این مسئولیت را بر عهده گرفته و برای آزمون‌های معلمان عزیز، سوالاتی را مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی ارائه کرده است.

[us_separator][us_image image=”5798″ size=”full” align=”center”]

مجموعه ارزشیابی توصیفی شامل دو زیرمجموعه مداد کاغذی و عملکردی می‌باشد که به طور مجزا ارائه می‌شود. در ادامه به تشریح هریک می‌پردازیم:

آزمون های مداد کاغذی

آزمون مداد كاغذي (کتبی) به انواع آزمون‌هايي با پاسخ‌هاي چند‌گزينه‌اي، كامل كردني، جور كردني، صحيح- غلط، كوتاه پاسخ و تشريحي اشاره دارد.

از آزمون مداد-كاغذي براي اندازه‌گيري دانش كلّي؛ محفوظات و درك و فهم آموخته‌هاي تحصيلي دانش‌آموزان استفاده مي‌شود و يادگيرنده در توليد دانش جديد، خودسنجي و انديشه‌ورزي هيچ‌گونه نقشي ندارد.

[us_image image=”5799″ size=”full” align=”center”]

آزمون‌هاي کتبي، بخشي از فرآيند ارزشيابي توصيفي است که  به دو دســته تقســيم مي‌شوند:

  1. آزمــون‌هاي عــيني يا بســته پاســخ که شامل آزمون‌هاي چند گزينه‌اي، جور کردني و صحيح يا غلط مي‌باشند.
  2. سؤالات تشريحي که به دو دسته‌ي گسترده پاسخ و محدود پاسخ تقسيم مي‌شود.

در اين نوع آزمون يک يا چند سؤال تشريحي به دانش آموزان ارائه مي‌شود و پاسخ‌ها به صورت توصيفي، تحليلي بايد ارائه گردد.

ساختار محصول

اين مجموعه شامل 7مرحله آزمون کتبي در دروس رياضي، فارسي و علوم برای کلیه‌ی پایه‌ها و دروس مطالعات اجتماعی و هدیه‌های آسمان برای پایه‌های سوم تا ششم مي‌باشد.

این آزمون‌‌ها برای ماه‌های مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت تهیه شده است.

هر آزمون در  6 یا 8 صفحه‌ی A4  ارائه شده و به ترتیب شامل موارد زیر است:

محل نوشتن مشخصات: نام و نام خانوادگی، نام معلم و کلاس

محتوا: در بالای هر صفحه در سمت چپ آمده است. این محتوا مطابق با بودجه رسمی آموزش و پرورش ارائه شده است.

سوالات این آزمون‌ها منطبق با بودجه‌بندي ماهانه‌ي آموزش و پرورش می‌باشد و محتوای هر ماه در بالای صفحه‌ی مربوط به هر درس ارائه شده است.

سوالات: در طراحی سوالات به بودجه بندی توجه شده و سعی شده است که به ترتیب از آسان به سخت طبقه‌بندی شود.  سعي شده است که در سوالات ارائه شده، تمام سطوح در نظر گرفته شود. مبناي اکثر سوالات بر اساس شناخت دقيق درس مي‌باشد و صرفا به صورت دانشي مطرح نشده است.

جدول ارزشیابی: در انتهای هر درس، جدولی برای توصیف پاسخ‌های دانش‌آموز ارائه شده است که باید توسط معلم تکمیل شود.

آزمون های عملکردی

 

در ميان گونه‌هاي مختلف سنجش عملكردي، آزمون عملكردي مطرح مي‌شود که نه تنها در اندازه‌گيري دانش و مفاهيم پيچيده‌ي آموزشي، بلكه در اندازه‌گيري توانايي استفاده از دانش و مهارت‌هاي پيچيده‌ي دانش‌آموزان در موقعيت‌هاي واقعي زندگي كارآمد است.

از آن جايي که معلم در كلاس درس براي اتخاذ تصميم‌هاي آموزشي و تهيه‌ي بازخوردهاي توصيفي به اطّلاعات جامع درباره‌ي يادگيرنده نياز دارد؛ پس لازم است از هر دو نوع آزمودن مداد-كاغذي و عملكردي براي گردآوري اطلاعات استفاده كند.

مجموعه اي که پيش روي شما است، با هدف تحقق بخشيدن به اهداف فوق، تسهيل و تسريع در امر سنجش دانش آموزان تهيه شده است.

در اين ارزشيابي‌ها موقعيتي فراهم شده که دانش آموز آنچه از مهارت و دانش کسب کرده است را از خود بروز دهد . اين ارزشيابي ها ابزار خوبي براي آگاهي از ميزان شناخت و مهارت دانش آموزان و پي بردن به نقاط قوت و ضعف آنان است .

[us_image image=”5800″ size=”full” align=”center”]

ساختار محصول

اين مجموعه شامل 7مرحله آزمون عملکردی در دروس رياضي، فارسي و علوم برای کلیه‌ی پایه‌ها است.

این آزمون‌‌ها برای ماه‌های مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت تدارک دیده شده است.

هر آزمون در  6 صفحه A4  ارائه شده و به ترتیب شامل موارد زیر است:

محل نوشتن مشخصات: نام و نام خانوادگی، نام معلم و کلاس

محتوا: در بالای هر صفحه در سمت چپ آمده است. این محتوا مطابق با بودجه رسمی آموزش و پرورش ارائه شده است

مسئله‌ی آزمون: در این بخش سعی شده است یک داستان یا موقعیت از زندگی واقعی ارائه شود که با موضوع درسی مطابقت داشته و به طور غیر مستقیم به آموزش و طرح پرسش می‌پردازد.

تکالیف: متناسب با مسئله آزمون تکالیف عملکردی و کاربردی ارائه شده است که اکثر آنها به هم مرتبط هستند و می‌بایست که به ترتیب پاسخ داده شوند.

جدول راهنمای توصیف عملکرد: در پايان هر ارزشيابي، جدولی با سه شاخص یادگیری کامل ، يادگيري قابل قبول و یادگیری نياز به اصلاح  ارائه شده است که نماينگر توصيف عملکرد دانش آموز مي باشد و باید توسط معلم تکمیل شود.

خودسنجی: هدف نهايي و غايي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ، توان بخشي و مهارت دهي به دانش آموزان است تا آنها مهارت خودارزشيابي را بياموزند. از این رو در پايان هر ارزشيابي، دانش آموز مي تواند به خودسنجي اقدام کند .  دانش آموز در این قسمت در قالب چند جمله، احساس و ارزیابی خود را از آزمون بیان می‌کند.

بازخورد توصیفی معلم: در این بخش معلم  نظر کلی خود را در قالب یک یا چند جمله می‌نویسد تا بازخوردی کلی از آزمون به دانش‌آموز ارائه کرده باشد.

بازگشت به بالا